ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนุชจรีย์ แพรสี
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
Telephone :029221612
Email :pamaiautid9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ