ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนันท์นภัส ศิริพิบูลย์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :งานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
Telephone :029221612
Email :pamaiautid9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์