ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิมพ์ณดา ว่องวงศ์ธนมั่น
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานอนามัย
ที่อยู่ :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
Telephone :029221612
Email :pamaiautid9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : อนามัย