ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจุฑารัตน์ ดวงวิบูลย์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
Telephone :029221612
Email :pamaiautid9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1