ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภูสดุา ภู่เงิน
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานวัดผลประเมินผล
ที่อยู่ :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
Telephone :029221612
Email :pamaiautid9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : วัดผลประเมินผล